two beautiful young women having fun

two beautiful young women having fun in the city